MEDAN MAGNET (latihan Soal)

Kerjakan sesuai petunjuk A !

1. UMPTN 1990.

Sebuah elektron bergerak searah dengan sumbu y positif dan masuk ke dalam

Medan magnet homogen sehingga menjalani gerak melingkar …..

2. UMPTN 1990.

Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan v di dalam medan magnet yang

Induksi magnetnya B. Jika v ada di dalam bidang xy membentuk sudut 60 derajat

Dengan sumbu x dan B sejajar dengan sumbu y, maka lintasan elektron berbentuk

……….

a. garis lurus sejajar sumbu y

b. garis lurus sejajar sumbu x

c. lingkaran sejajar sumbu y

d. lingkaran sejajar sumbu x

e. spiral dengan sumbunya sejajar sumbu y

3. UMPTN 1990.

Dua buah partikel massanya m1 : m2 = 2 : 1 dan muatannya q1 : q2 = 2 : 1.

Kedua partikel itu bergerak melingkar dalam bidang yang tegak lurus medan

Magnetik homogen. Bila besar momentum kedua partikel itu sama, maka

Perbandingan jari-jari orbit partikel-partikel itu r1 : r2 adalah ……

a. 4 : 1 d. 1 : 2

b. 2 : 1 e. 1 : 4

c. 1 : 1

4. EBTANAS 1990.

Saat elektron memasuki medan magnet, electron Mendapat gaya Lorentz

yang searah dengan……

a. sumbu x positif

b. sumbu y positif

c. sumbu z positif

d. sumbu z negatif

e. sumbu y negatif

5. EBTANAS 1990.

Sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan berbentuk bujur sangkar dengan sisi

20 Cm berarus listrik 5 A berada dalam medan magnet homogen dari 0,2.10-2

Wb/m2 sehingga bidangnya tegak lurus terhadap garis gaya magnet. Momen

Kopel yang terjadi pada kumparan saat bidang kumparan sejajar arah medan

Magnet tersebut adalah………

a. 10 Nm

b. 1 Nm

c. 0,1 Nm

d. 0,02 Nm

e. 0,04 Nm

6. EBTANAS 1990.

Suatu penghantar lurus seperti pada gambar di Samping (penghantar terletak pada bidang gambar).Arah medan magnet induksi pada titik

P adalah……..

a. menjauhi pembaca tegaklurus bidang gambar

b. mendekati pembaca tegaklurus bidang gambar

c. ke atas sejajar dengan penghantar

d. ke kiri tegaklurus penghantar

e. ke kanan tegaklurus penghantar

7. EBTANAS 1990.

Induksi magnetik di suatu titik yang berjarak a dari kawat lurus panjang berarus

Listrik I adalah……..

a. berbanding lurus dengan I dan a

b. berbanding lurus dengan I dan berbanding terbalik dengan a

c. berbanding lurus dengan a dan berbanding terbalik dengan I

d. berbanding terbalik dengan I dan a

e. berbanding terbalik dengan kuadrat I dan kuadrat a

8. EBTANAS 1989.

Arah arus induksi dalam suatu penghantar semikonduktor sehingga menghasilkan

Medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya.

Ungkapan ini adalah bunyi hukum………

a. Oersted c. Lorentz e. Faraday

b. Biot Savart d. Lenz

9. EBTANAS 1989.

Besarnya induksi magnetik di titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus yang

Panjang dan berarus listrik 30 ampere adalah………

a. 3 . 10 -4 Weber/m2 d. 6 . 10 –4 Weber/m2

b. 3 . 10 –2 Weber/m2 e. 3 . 10 –1 Weber/m2

c. 6 . 19 –3 Weber/m2

10. EBTANAS 1989.

Sebuah titik berada di dekat penghantar lurus panjang berarus listrik.Jika jarak

Titik ke penghantar dilipatduakan sedang kuat arusnya dijadikan setengah kali

Semula, maka induksi magnetik di titik tersebut menjadi……

a. ¼ kali semula d. 2 kali semula

b. ½ kali semula e. 4 kali semula

c. tetap

11. EBTANAS 1989.

Sebuah kawat lurus yang panjang berarus listrik 10 A.Sebuah titik berada 4 cm

Dari kawat. Jika uo = 4 Pi . 10-7 Wb/A.m maka kuat medan magnet di titik

Tersebut adalah…….

a. 0,5 . 10-4 Wb/m2 d. 4,0 . 10-4 Wb/m2

b. 1,0 . 10-4 Wb/m2 e. 5,0 . 10-4 Wb/m2

c. 3,14 . 10-4 Wb/m2

12. EBTANAS 1989.

Satu ampere adalah……

a. arus yang menimbulkan gaya Lorentz sebesar 2.10 pangkat 7 N pada dua kawat

yang berarus listrik

b. arus kawat yang menimbulkan gaya Lorentz sebesar 2.10 pankat 7 N pada dua

kawat yang berarus listrik

c. arus yang mengalir pada dua kawat sejajar dan jaraknya I meter sehingga menim

bulkan gaya Lorentz sebear 2.10 pangkat 7 N

d. arus mengalir pada dua kawat sejajar dan jaraknya 1 cm sehingga menimbulkan

gaya Lorentz sebesar 2.10 pangkat 7 N

e. arus yang mengalir pada dua kawat sejajar dan jaraj 1 m sehingga menimbulkan

gaya Lorentz sebesar 1 newton.

13. PSDN 1989.

Di antara contoh-contoh di bawah ini, yang merupakan bahan diamagnetik……

a. aluminium, tembaga, besi

b. aluminium, perak, tembaga

c. tembaga, emas, perak

d. aluminium, tembaga, wolfram

e. wolfram, bismuth, magnesium

14. PSDN 1989

Berdasarkan gaya tarik magnet, maka bahan yang dapat mengumpulkan dengan

Kuat garis-garis gaya magnet disebut……..

a. medan magnet

b. induksi magnetik

c. diamagnetik

d. paramagnetik

e. feromagnetik

15. PSDN 1989

Kuat medan agnet solenoida ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini,kecuali……

a. arus listrik

b. banyknya lilitan

c. panjang solenoida

d. garis gaya

e. permeabilitas bahan

16. PSDN 1989.

Perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet.Hipotesa ini

Dikemukakan oleh……

a. Ampere

b. Biot – Savart

c. Coulomb

d. Maxwell

e. Oersted

17. PSDN 1989.

Suatu kawat berbentuk lingkaran dialiri arus listrik I, diameter d. Jika diameter

Kawat menjadi ½ d aus listrik menjadi 21, maka perbandingan besar induksi magnet di pusat sebelum dan sesudah diubah adalah…….

a. 1 : 1

b. 1 : 2

c. 1 : 4

d. 2 : 1

e. 4 : 1

18. PSDN 1989.

Kawat berarus listrik dengan arah arus ke timur (lihat gambar), maka arah medan

Magnet di P adalah…..

a. ke utara

b. ke selatan

c. ke barat

d. ke timur laut

e. ke barat daya

19. EBTANAS 1988.

Ditinjau dari sifat kemagnetan, besi, aluminium, dan perak berturut-turut termasuk

Bahan……..

a. feromagnetik-paramagnetik-diamagnetik

b. feromagnetik-diamagnetik-paramagnetik

c. paramagnetik-diamagnetik-feromagnetik

d. diamagnetik-paramagnetik-feromagnetik

e. paramagnetik-feromagnetik-diamagnetik

20. EBTANAS 1988.

Pada suatu bidang datar terdapat suatu kumparan tipis A dan kawat lurus B,

Masing-masing dialiri arus sebesar 0,25 A dan 4 A dengan arah seperti gambar.

Jari-jari kumparan 4 pi cm dan jaraj pusat kumparan terhadap kawat B = 8cm

Agar di pusat A induksi magnetik sama dengan nol, maka jumlah lilitan

Kumparan …..

a. 4 lilitan

b. 5 lilitan

c. 6 lilitan

d. 7 lilitan

e. 8 lilitan

21. EBTANAS 1988.

Gaya gerak listrik induksi yang terjadi dalam suatu rangkaian besarnya berbanding

Lurus dengan cepat perubahan fluks magnetik yang dilingkunginya.Hukum ini

Diungkapkan oleh…….

a. Lorentz

b. Biot – Savart

c. Faraday

d. Henry

e. Lentz

Kerjakan sesuai petunjuk B !

22. EBTANAS 1988.

Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah muatan listrik dalam medan

Magnet tergantung pada……..

1. besar muatan listrik

2. kecepatan muatan listrik

3. sudut antara arah kecepatan dengan induksi magnet

4. besar induksi magnetik

23. EBTANAS 1987

Kawat lurus memanjang dari barat ke timur, dialiri arus dari arah barat, maka arah

Medan magnet pada tempat-tempat di atas kawat menuju ke……….

a. timur

b. bawah

c. selatan

d. atas

e. utara

Kerjakan sesuai petunjuk B!

27. EBTANAS 1987

Tentang kuat medan listrik di suatu titik oleh benda bermuatan listrik dapat dikemukanan hal-hal sebagai berikut ….

1. arah kuat medan sesuai dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif di titik itu.

2. besar kuat medan di titik itu berbanding lurus dengan besar muatan yang menimbulkannya.

3. satuan kuat medan dinyatakan dengan NC–1 .

4. besar kuat medan berbanding terbalik dengan permitivitas (E) medium.

28. EBTANAS 1987

Jika arah arus dalam kawat yang lurus dari barat ke timur dipengaruhi medan magnet dari timur ke barat, gaya Lorentz yang dialami oleh kawat itu ….

a. ke utara

b. ke selatan

c. ke bawah

d. ke atas

e. tidak ada (nol)

29. EBTANAS 1987

Sebuah toroida panjang 40 cm, luas penampang 20 cm2. Jika induksi diri toroida itu 50 x m0 henry (m0 = permeabilitas udara) maka jumlah lilitannya adalah….

a. 10

b. 20

c. 50

d. 100

e. 1000

30. EBTANAS 1987

Muatan q bergerak dalam medan magnet B dengan kecepatan V, mengalami gaya sebesar F = aVBsin a. Gaya F di atas disebut ….

a. gaya magnetik

b. gaya Coloumb

c. gaya Biot-Savart

d. gaya Lorentz

e. gaya kopel

32. SIPENMARU 1985

Jika kedua kawat lurus sejajar dialiri arus listrik masing-masing I1 dan I2 (I2 = 2I1), maka gaya interaksi tiap satuan panjang pada kawat pertama adalah …

a. ½ kali interaksi pada kawat kedua.

b. Sama dengan interaksi pada kawat kedua.

c. 2 kali interaksi pada kawat kedua.

d. ¼ kali interaksi pada kawat kedua.

e. 4 kali interaksi pada kawat kedua.

33. SIPENMARU 1985

Induksi magnetik B di suatu titik P yang berjarak d dari suatu kawat penghantar amat panjang berarus I, bila medium di sekitar kawat itu berpermeabilitas m adalah ….

a. B = (2pI) / (md).

b. B = (md) / (2pI).

c. B = (mI) / (2pd).

d. B = (2mId) / p.

e. B = (mId) / (2p).

34. SIPENMARU 1984

Sebuah kawat yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari L dialiri arus listrik i. Besarnya kuat medan magnet pada pusat lingkaran itu adalah…

a. tidak tergantung pada L.

b. sebanding dengan L2.

c. berbanding terbalik dengan L.

d. berbanding lurus dengan L.

e. berbanding terbalik dengan L2.

35. SIPENMARU 1984

Dua kawat amat panjang dipasang vertikal sejajar dengan jarak d. Kawat pertama dialiri arus I ke atas. Titik P (dalam bidang kedua kawat itu) terletak diantaranya dan berjarak 1/3 d dari kawat pertama. Jika induksi magnetik di titik P besarnya nol, ini berarti arus yang mengalir dalam kawat kedua adalah …

a. 1/3 I ke bawah

b. ½ I ke bawah

c. 3I ke atas

d. 2I ke atas

e. 2I ke bawah

36. SIPENMARU 1984

Setelah dipercepat dalam beda potensial V sebuah partikel yang bermuatan memasuki medan magnet homogen dengan induksi magnetik B. Kalau partikel itu bergerak melingkar beraturan dalam medan magnet dengan jari-jari R, maka massa partikelnya adalah …

a. (qBR) / V

b. (2V) / (B2R2)

c. (B2R2) / V

d. (qB2R2) / (2V2)

e. (qB2R2) / (2V)

SIPENMARU 1984.

37. Percepatan yang dialami oleh sebuah elektron dalam medan listrik sebanding dengan besarnya …

1. muatan elektron

2. kecepatan elektron

3. kuat medan listrik

4. massa elektron

38. PP 1983

Dua kawat sejajar dialiri arus listrik searah I1 dan I2 akan tolak-menolah atau tarik-menarik. Besarnya gaya tolak atau gaya tarik tersebut….

1. berbanding lurus dengan hasil perkalian kedua arus.

2. berbanding lurus dengan akar panjang kawat.

3. berbanding terbalik dengan jarak kedua kawat.

4. berbanding terbalik dengan akar jarak kedua kawat.

Kerjakan sesuai petunjuk A!

39. PP 1981

Dua buah kawat lurus yang sangat panjang diletakkan sejajar satu dari yang lain pada jarak r. Kedua kawat masing-masing dialiri arus i yang arahnya sama. Maka kedua kawat itu….

a. tolak-menolak dengan gaya sebanding r.

b. tarik-menarik dengan gaya sebanding r.

c. tolak-menolak dengan gaya sebanding r–1.

d. tarik-menarik dengan gaya sebanding r–1.

e. tarik-menarik dengan gaya sebanding r–2.

40. PP 1981

Elektron yang bergerak dengan kecepatan 5.104 m/s sejajar dengan kawat berarus 10 A. Pada jarak 1 cm dari kawat akan mendapat gaya (e=1,6.10–19 C dan m0/4p = 10–7 Wb/A.m …..

a. 3,2.10–18 N

b. 1,6.10–18 N

c. 1,6.10–20 N

d. 8.10–21 N

e. 8.10–20 N

Kerjakan sesuai petunjuk B!

41. PP 1979

Sebuah elektron (muatan e coulomb) bergerak sejajar suatu medan listrik E yang arahnya horizontal ke timur. Dengan mengingat medan magnet bumi, maka elektron itu ….

1. mendapat gaya eE newton.

2. lurus lintasannya.

3. mengalami percepatan ke barat.

4. mendapat energi potensial listrik sebesar E/e joule.

42. SKALU 1978.

Pada dua buah kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik yang sama besar, timbul gaya yang besarnya 2.10–7 N. Jarak antara kedua kawat 1 meter. Besar arus dalam setiap kawat adalah…

a. 1/8 ampere.

b. ¼ ampere.

c. ½ ampere.

d. 1 ampere.

e. 2 ampere.

43. SKALU 1978.

Besar kuat medan magnet di suatu titik yang letaknya sejauh r dari suatu penghantar lurus yang dialiri arus listrik I adalah sebanding dengan….

a. I

b. Ir

c. R/I

d. I/r

e. 1 / (Ir)

44. SKALU 1978.

Lintasan sebuah elektron yang bergerak dalam suatu medan listrik dengan kecepatan yang sejajar arah medan adalah….

a. lingkaran

b. elips

c. garis lurus

d. parabola

e. heliks

45. SKALU 1978.

Sehelai dawai yang dialiri arus listrik dengan arah ke barat diletakkan dalam medan magnet yang arahnya ke atas. Gaya yang dialami kawat tersebut arahnya….

a. ke atas

b. ke bawah

c. ke utara

d. ke selatan

e. ke timur

Comments

Post a Comment

Popular Posts